HiKOKI ハイコーキ 旧日立工機 ブロア FRB40SA

HiKOKI ハイコーキ 旧日立工機 ブロア FRB40SA